Kыргыз  Tилин Үйрѳнѳбүз

7 Сиздерге  кыргыз  тилин үйрѳнүү жеңилирээк  болсун деп « Кыргыз тилин үйрѳнѳбүз»   деген  сайт ачылды. Мындан  кыргыз  тили боюнча керектүү материалдарды колдонуп , кыргыз  тилин үйрѳнсѳңүздѳр болот.

Материалдар  дагы толукталып  турмакчы.

Сиздерди урматтоо  менен           Акчолпон  Мусаева жана  Хасан Керемоглу


ЛЕКСИКОЛОГИЯ

ФОНЕТИКА

ГРАММАТИКА

СӨЗ ТҮРКҮМДӨРҮ

ЖӨНДӨМӨЛӨР ЖӨНҮНДӨ ТҮШҮНҮК

САН АТООЧ

АТ АТООЧ

ЭТИШ

ЧАКЧЫЛДАР

ЧАКЧЫЛ ТҮРМӨК

АТООЧТУК

АТООЧТУКТАРДЫН ЖАСАЛЫШЫ

ТАКТООЧ

 

 

 

                                                                                                                         


 

 alato